DC 2010 propozice

I. Předpis

Soutěž se hraje podle ustanovení těchto propozic, platných pravidel tenisu a platného řádu ČTS.

 

II. Řídící orgán

Řídícím orgánem je Okresní tenisový svaz (OTS) Domažlice. Vedoucím soutěže je MUDr. Michal Havlovic, email michal.havlovic@seznam.cz, mobil 776 379 592..

 

III. Účastníci soutěže

Účastníky soutěže jsou přihlášená družstva, která mají potvrzenou soupisku a uhrazené poplatky (penále z ročníku 2009, zálohu na účast v ročníku 2010 a startovné u nečlenů Českého tenisového svazu).

 

IV. Přihláška a soupiska družstva

A) K přijetí přihlášky družstva do DavisCupu 2010 je třeba:

a)      oznámit účast družstva v DC 2010 jeho zástupcem vedoucímu soutěže, a to nejpozději 24 hodin před vylosováním soutěže (osobně, písemně, e-mailem nebo SMS).

b)      dopravit soupisku družstva ve dvou vyhotoveních vedoucímu soutěže, a to nejpozději na losování soutěže. Soupiska musí obsahovat název družstva a dále jména, příjmení a data narození hráčů, jméno kapitána a jeho náhradníka. Pořadí hráčů na soupisce je závazné a bude použito při nasazování hráčů do jednotlivých dvouher.

c)      uvést na soupisce funkční mailovou adresu, která bude užívána ke komunikaci s družstvem.

d)      uhradit veškeré poplatky zmíněné v bodě III.

 

B) Na soupisce mohou být uvedeni hráči a hráčky bez věkového omezení, kteří v roce 2010 nehrají mistrovské tenisové soutěže, a to ani mimo ČR. V případě zjištění, že v utkání nastoupil hráč hrající v roce 2010 mistrovskou soutěž, ať už v ČR, nebo v zahraničí, bude utkání skrečováno ve prospěch soupeře, a to i dodatečně. Sporné případy řeší vedoucí soutěže.

 

C) Soupiska může být doplněna kdykoli do ukončení okresního kola. Pro oblastní kolo soupisku nelze doplňovat.

 

D) Vedoucí soutěže do 14 dnů po losování jedno potvrzené vyhotovení vrátí kapitánovi družstva spolu s rozpisem soutěže a bianco zápisy o utkání.

 

V. Třídy a skupiny

A)    Družstva jsou rozdělena do I., II., III. a IV. třídy podle výsledků ročníku 2009.

B) V případě změny názvu družstva bez podstatných změn v ostatních náležitostech (tj. stejná osoba kapitána, nadpoloviční počet hráčů minulé soupisky v družstvu s novým názvem) bude družstvo zařazeno na místo družstva předchozího.

C) Postoupí-li družstvo s nárokem hrát některou ze tříd DC 2010 tento svůj nárok družstvu jinému, podá nástupnické družstvo vedoucímu soutěže žádost o zařazení na místo původního družstva. Žádost musí být opatřena podpisy kapitánů obou družstev. V případě nesouhlasu nadpoloviční většiny kádru původního družstva s touto žádostí je možno podat protest. O oprávněnosti žádosti rozhoduje vedoucí soutěže.

D) Družstva organizovaná v tomtéž  klubu a  hrající stejnou třídu DC sehrají vzájemný zápas nejpozději ve třetím kole soutěže.

 

VI. Startovné a záloha na účast v soutěži

A) Družstva, která nejsou organizována v oddílech či klubech registrovaných v Českém tenisovém svazu nebo nemají v tomto roce uhrazen kolektivní registrační poplatek oddílů (Oblastnímu svazu tenisu v Plzni na číslo účtu 2462300277/0100, variabilní symbol je registrační číslo oddílu), uhradí řídícímu orgánu startovné 200,- Kč současně s přihláškou do soutěže.

 

B) Všechna družstva uhradí s přihláškou do soutěže zálohu 500,- Kč na start v soutěži, pokud neponechala na účtu SUOD zálohu na ročník 2009.Tato záloha bude družstvu na jeho žádost vrácena po skončení soutěže po odečtení všech penalizací družstva.Vedoucí družstva má právo volby způsobu vrácení zálohy, který musí dohodnout na SUOD. Záloha může být také ponechána do ročníku 2011.

Uvedené poplatky mohou být uhrazeny buďto na výboru Sportovní unie okresu Domažlice, Fügnerova 647, 34401 Domažlice (ve sportovní hale TJ Jiskra Domažlice) nebo bankovním převodem na účet č. 2235-321/0100 u KB Domažlice nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu nebo přímo na losování soutěže.

 

VII. Dvorce

Soutěž se hraje na antukových dvorcích. Případný jiný povrch dvorců podléhá schválení vedoucím soutěže. Domácí dvorce, jejich počet a souhlas vlastníka dvorců se sehráním soutěžních utkání na jeho dvorcích.musí být uvedeny na soupisce spolu s potvrzením vlastníka dvorců (podpis a razítko).

 

VIII. Míče

Pořádající (domácí) družstvo musí mít na jedno utkání k dispozici nejméně 6 regulérních nových tenisových míčů.

 

IX. Termíny a začátky utkání

A) Soutěž se hraje v termínech daných rozpisem soutěže, který bude přihlášeným družstvům zaslán po uzávěrce přihlášek a po rozlosování soutěže.

Hrací dny jsou soboty v květnu a červnu 2010 od 9 hodin. Posunutí termínu utkání v rámci víkendu je věcí dohody kapitána pořádajícího družstva s jednotlivými soupeři. V případě nedohody a závažných důvodů k posunutí (např. kolize termínů u více družstev organizovaných v jednom klubu apod.) určí termín vedoucí soutěže.

B) Utkání lze po dohodě kapitánů předehrát, dohrávat lze jen utkání nedohraná pro nepřízeň počasí. Odložení utkání z důvodů nepřízně počasí a kapitány dohodnutý termín dohrávky je nutno sdělit mailem do ND a vedoucímu soutěže ve stejném termínu (pondělí) jako výsledky. Dohoda o dohrávce s uvedením důvodu musí být uvedena v zápisu o utkání a potvrzena podpisy kapitánů obou družstev. Nedojde-li k dohodě, uvedou tuto skutečnost kapitáni do zápisu a uvědomí vedoucího soutěže, který určí termín dohrávky. Nedodržení tohoto ustanovení bude penalizováno pořádkovou pokutou 100,- Kč nebo i skrečováním utkání v neprospěch jednoho či obou družstev.

 

X. Losování

Losování soutěže se uskuteční ve čtvrtek 15. dubna 2010 od 16,00 hodin ve sportovní hale TJ Jiskra Domažlice. Účast zástupce družstva, který musí mít právo jednat jménem družstva, je povinná. Zástupce však nemusí být členem družstva a může zastupovat družstev několik, v tom případě musí mít plnou moc vedoucího zastupovaného družstva. Nepřítomnost bude penalizována pořádkovou pokutou 100,- Kč.

 

XI. Průběh utkání

Každé utkání tvoří 4 dvouhry (singly - S) a 1 čtyřhra. Hrají se nejprve 2 dvouhry, poté čtyřhra a nakonec zbývající dvouhry. Nasazování hráčů se řídí následujícími pravidly:

a)      před prvními dvouhrami oznámí oba kapitáni jména dvou hráčů nominovaných do dvouher. Hráč s lepším postavením na soupisce družstva bude označen jako č.1, druhý jako č.2. První dvouhry se hrají v pořadí: 1.S hráč č. 1 (domácí) – hráč č. 2 (hosté), 2.S hráč č. 2 (domácí) – hráč č. 1 (hosté). Následuje (eventuálně souběžně se hraje) čtyřhra.

b)      před závěrečnými dvouhrami je možné jednoho z hráčů vyměnit. Vyměněný hráč si pro nasazení k zápasu podrží číselné označení hráče, za nějž byl vyměněn. Je možné nominovat k závěrečným dvouhrám i dva zcela nové hráče s tím, že hráč s lepším postavením na soupisce se opět označí jako č. 1 a druhý hráč jako č. 2. Závěrečné dvouhry se hrají v pořadí: 3.S 2-2, 4.S 1-1.

c)      po dohodě kapitánů uvedené v zápise o utkání je možno nasazování hráčů libovolně upravit.

d)      po dohodě kapitánů může být utkání ukončeno po dosažení 3 vítězství, případně hráno na 3 zápasy. Tato dohoda musí být uvedena v zápise a potvrzena podpisy kapitánů obou družstev. Nedodržení tohoto ustanovení bude penalizováno pořádkovou pokutou 50,- Kč.

Jednotlivé zápasy se hrají na 2 vítězné sady ze 3, za stavu 6:6 se hraje zkrácená hra (tie-break). Před zápasem má každý hráč právo na 5 minut rozehrání na dvorci.

 

XII. Zápis o utkání

Kapitán pořádajícího družstva odpovídá za zápis o utkání, jehož formuláře jsou přiloženy k rozpisu. V zápisu budou uvedeny všechny údaje o utkání ve formuláři uvedené a výsledek setů jednotlivých zápasů (např. 6:0, 5:7, 7:6), vše potvrzené podpisy kapitánů obou družstev. Příjmení a jména hráčů musí být uvedena tak, aby nemohlo dojít k omylu, při více hráčích stejného jména a příjmení se uvede také rok narození. V zápise bude uvedeno případné odložení utkání dle čl. IX propozic a zkrácení utkání dle čl. XI propozic.

 

XIII. Ohlášení výsledku utkání

Výsledek utkání oznámí pořadatel (= domácí družstvo) nejpozději následující pondělí e-mailem nebo SMS vedoucímu soutěže nejméně s těmito údaji: druh soutěže (třída a skupina DC), soupeři, výsledek utkání i jednotlivých zápasů a jméno oznamovatele. Případné odložení utkání pořadatel (= domácí družstvo) oznámí stejným způsobem s uvedením důvodu a dohodnutého náhradního termínu. Nedodržování tohoto ustanovení bude penalizováno pořádkovou pokutou 50,- Kč, při opakování nedodržení se částka pokuty vždy zdvojnásobí.

 

Při zjištění chyby na www stránkách soutěže doručí družstvo vedoucímu soutěže bezchybný zápis o utkání, kterého se otištěná chyba týkala, a to neodkladně, tj. nejpozději do 7 dnů po datu uveřejnění. Vedoucí soutěže pak zajistí opravu chyby. Nebude-li zápis k odstranění chyby zaslán, je platný uveřejněný výsledek. V jiném případě než je odstranění chyby se zápisy nezasílají.

 

XIV. Uveřejňování výsledků

Výsledky včetně tabulek budou uveřejňovány na www stránkách soutěže (www.havlovic.cz, záložka Tenis) a následně v Domažlickém deníku a Novém Domažlicku.

 

XV. Neuskutečněná utkání

Pokud družstvo není schopno k utkání nastoupit, oznámí tuto skutečnost nejméně 48 hodin před termínem utkání kapitánovi soupeře a vedoucímu soutěže (stačí telefonicky). Při včasném oznámení bude utkání skrečováno ve prospěch soupeře, ale provinivší se družstvo nebude jinak penalizováno a do tabulky obdrží jeden bod jako v případě prohry na hřišti. Neuskutečněné utkání z viny družstva bez včasného ohlášení bude mimo nulový tabulkový bodový zisk navíc penalizováno pokutou 200,- Kč, nebude-li utkání sehráno z viny obou družstev, budou obě takto penalizována.

Provinivší se družstvo je povinno uhradit prokázané náklady svému soupeři.

Při počtu skrečovaných utkání vyšším než dvě (a to i při skrečích včas oznámených) bude družstvo vyřazeno ze soutěže.

Utkání „domluvená“ přímo ovlivňující postup a sestup budou anulována a viník potrestán (pokutou, nebo i vyřazením ze soutěže).

 

XVI. Rozhodčí

Funkci vrchního rozhodčího plní společně kapitáni obou družstev. Jednotlivá zápasy rozhodují společně hráči v zápase hrající.

 

XVII. Hodnocení výsledků

A) Vítězství v utkání se hodnotí 2 body, porážka na hřišti 1 bodem a skreč 0 body. Nedohraný jednotlivý zápas znamená výsledek 0:2 na sety (0:6, 0:6).

B) Vítězem třídy se stává družstvo, které získalo největší počet bodů. Při stejném počtu bodů o pořadí rozhoduje: 1) rozdíl zápasů; 2) rozdíl setů; 3) rozdíl her ze všech zápasů. Bude-li i tehdy nerozhodnuto, rozhoduje výsledek vzájemného nebo vzájemných utkání.

 

XVIII. Postup a sestup

Vítěz DC I. třídy se stává vítězem okresního kola DC a má právo reprezentovat okres v oblastním kole DC v září 2010. Vítězové jednotlivých tříd mají pro příští ročník DC právo na postup do třídy vyšší, poslední družstva sestupují v dalším ročníku o třídu níže. O definitivním zařazení družstev do tříd rozhodne nejpozději při losování řídící orgán soutěže.

 

XIX. Ceny

Vítěz okresního kola DC získá Putovní pohár OTS Domažlice, který je povinen vrátit při losování příštího ročníku.

 

MUDr. Michal Havlovic

vedoucí soutěže

www.havlovic.cz